Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Komenda Miejska Policji w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa http://bip.radom.kmp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-22 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative http://checkers.eiii.eu/ , z którego wynika, że strona internetowa http://bip.radom.kmp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,49 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji Komenda Miejska Policji w Radomiu:

ul. 11 Listopada 37/59

adres poczty elektronicznej: karolina.karcz@ra.policja.gov.pl

47 701 35 51

Osobą odpowiedzialną jest post. Karolina Karcz koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami KMP w Radomiu.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.

1. Komenda Miejska Policji w Radomiu znajduje się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu mieszczącym się przy ul. 11 Listopada 37/59 w Radomiu.

Wstęp na teren możliwy jest przez dwa punkty kontroli dla samochodów:

- brama wjazdowa od ul. Chrobrego,

- brama wjazdowa od ul. Żwirki i Wigury,

 

dla osób pieszych furtki :

- od ul. 11-go Listopada,

- od ul. Chrobrego,

- z parkingu od ul. Żwirki i Wigury.

 

Wjazd pojazdów na teren KMP/KWP możliwy jest po wczytaniu posiadanej indywidualnej karty zbliżeniowej do czytnika zainstalowanego przy bramie wjazdowej. W przypadku jej braku wjazd może nastąpić po poinformowaniu za pomocą domofonu zainstalowanego przy bramie wjazdowej służby dozoru o przyczynach uzasadniających konieczność wjazdu zainteresowanego na teren KMP/KWP.

 

Obiekt Komendy Miejskiej Policji jest wyposażony w urządzenia kontroli dostępu. Wchodząc i wychodząc do obiektunależy każdorazowo wczytywać indywidualne karty zbliżeniowe, które są wydawanedla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 

Obsługa interesantów zewnętrznych:

Wejście do obiektu KMP Radom możliwe jest wyłącznie przez Recepcję. Wszyscy interesanci, wchodzący do obiektu po podaniu uzasadnionego celu przybycia, podlegają wpisowi do ewidencji osób wchodzących. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

Osoby niepełnosprawne oraz pozostali interesanci, jeśli nie biorą udziału w szczególnych czynnościach do sprawy, obsługiwani są w pokoju dla interesantów mieszczącym się z prawej strony Recepcji.

2. Przed wejściem do budynku Komendy Miejskiej nie ma  schodów ani podwyższonych progów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda. W całym budynku są oznaczenia numeracji pięter.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie przy Recepcji.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody. W przypadku dojścia do windy istnieje konieczność asysty dla osoby niepełnosprawnej.

3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Radomiu nie ma wydzielonego miejsca do  parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Na teren Komendy Miejskiej Policji w Radomiu można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Na terenie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu nie ma tłumacza języka migowego ale jest możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. Stanowisko tłumacza on-line znajduje się w pokoju do obsługi interesantów po prawej stronie Recepcji. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Uwaga! Każde połączenie jest nagrywane. W przypadku braku zgody interesanta na nagrywanie nie można skorzystać z usługi.

 

Aplikację pobrać można pod poniższym adresem:

Dla urządzeń systemu Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Dla urządzeń systemu iOS - https://itunes.apple.com/pl/app/moja-komenda/id919504159?l=pl&mt=8

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 19.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry