Oferty - Inne oferty pracy - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Inne oferty pracy

Oferty

Komendant Miejski Policji w Radomiu
poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

 

 

STANOWISKO
Termin składania ofert

 

 

 

 

 

 
 

Do złożonej oferty pracy należy dołączyć n/wym. dokumenty:

  • CV i list motywacyjny.
  • kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopię nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 
Dokumenty należy przesłać do :
 
 
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Zespół Kadr i Szkolenia ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom
z dopiskiem Oferta zatrudnienia w KMP Radom , lub osobiście
w pokoju nr 123
 
 
 
Inne Informacje:
Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów oraz informacje o terminach będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w zakładce "inne oferty pracy - informacja o terminach testów i rozmów kwalifikacyjnych".
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Zachęcamy również osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich

Metryczka

Data publikacji 07.07.2009
Data modyfikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marta Staniak
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb

Nawigacja

do góry