Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

  • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
  • Dział VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem SKARGI w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem WNIOSKU w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.


Ważny komunikat - koronawirus: zalecenia

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji w sprawach skarg i wniosków.

Zalecamy przy tym w powyższych sprawach:

  • kontakt telefoniczny pod nr tel. 47 701 36 62
  • za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Miejska Policji w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
  • za pośrednictwem faksu na numer: 47 701 20 89
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmpradom@ra.policja.gov.pl

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Radomiu.

Kontakt: Komenda Miejska Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.

Komendant Miejski Policji w Radomiu wyznaczył Inspektora ochrony danych:

adres poczty elektronicznej: karolina.karcz@ra.policja.gov.pl.

Kontakt do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, nr tel.: 47 701 24 25, fax 47 345 24 31, adres mailowy: prewencja.kmpradom@ra.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji w Radomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu naczelnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zwierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 05.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry