Skargi i Wnioski - Komenda Miejska Policji w Radomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski

Komendant Miejski Policji w Radomiu przyjmuje Interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 14 -17.

Wskazane jest wcześniejsze zapisanie się na rozmowę w sekretariacie Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu (II piętro, pokój 102).

tel:  47 70 136 62

Podstawa prawna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji , realizowana jest w oparciu o:

  • art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483);
  • Dział VIII ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 23);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Przedmiotem Skargi w rozumieniu art. 227 kpa, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez właściwe organy lub ich pracowników.

Przedmiotem Wniosku w rozumieniu art. 241 kpa, mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.


Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Radomiu.

Kontakt: Komenda Miejska Policji w Radomiu ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom.

Komendant Miejski Policji w Radomiu wyznaczył na Inspektora ochrony danych sierż. Karolinę Karcz:

adres poczty elektronicznej: iod.kmpradom@ra.policja.gov.pl

nr tel.: 47 701 24 25

(zastępcy:  mł. asp. Katarzyna Niewadzisz, nr tel.: 47 701 27 62, sierż. Marcin Michnicki, nr tel.: 47 701 35 73)

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Komendant Miejski Policji w Radomiu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu naczelnego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skargi i wnioski nie zwierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 225 §1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestęstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tez ujawnia prawnie chronione informacje".

J.Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2018
Data modyfikacji : 12.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wojciech Grzyb
Osoba udostępniająca informację:
Wojciech Grzyb Zespół Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Grzyb
do góry